متن
در اجراي مصوبه جلسه ٥٢٢ مورخ ٧/٥/١٣٨٢ شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور (که در اين آئين نامه "صندوق" ناميده مي شود )، آئين نامه ارائه تسهيلات و خدمات ذيل درجلسه مورخه ١٠/٩/١٣٨٢ هيئت امنا صندوق به تصويب رسيد.سازمان: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوريتاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۰۷