متن
به منظور تحقق اهداف صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور در جهت حمايت از محققين و فعاليت هاي پژوهشي آنها و با توجه به اهداف بلند مدت صندوق در زمينه تجاري سازي نتايج طرحهاي پژوهشي و ايجاد زمينه براي استفاده ملي از نتايج طرحهاي مصوب و اجرا شده، آئين نام نحوه مشارکت صندوق در تجاري سازي طرحهاي پژوهشي تدوين شده است.سازمان: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوريتاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۳/۱۹