متن
در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور، اجراي سياست هاي برنامه هاي توسعه و ساير اسناد بالادستي، و با عنايت به ماده ۲ و بند ۸ ماده ۱۲ اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران کشور جهت تامين حمايت لازم مربوط به ثبت اختراعات و اکتشافات در داخل و خارج از کشور و با توجه به قسمت سوم از بند (هـ – ۴) آيين نامه ارائه حمايت و خدمات صندوق در راستاي کمک به سياست تبديل دانش به ثروت و حمايت از تحقيقات و نو آوريها و ابتکارات محققين و خلاقيت هاي دانشمندان و جوانان ايران در سطح ملي و بين المللي و در اجراي مصوبه جلسه ۱۵/۴/۱۳۸۴ هيات امناي صندوق، آئين نامه اجرايي درجلسه کميته علمي صندوق به تصويب رسيد.سازمان: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوريتاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۰۵/۱۷