متن
در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور، نقشه جامع علمي کشور، اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به اهميت روز افزون پژوهش و فناوري در عصر اقتصاد دانش بنيان، در راستاي کمک به ايجاد و ارتقاء ظرفيت هاي توليد علم و فناوري در سطح ملي و دراجراي بند ۱و ۲ ماده ۱۱ اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور، آيين نامه کرسي پژوهشي تصویب شده است.سازمان: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوريتاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۲/۲۹