متن
در اجرای مصوبه جلسه ٥٢٢ مورخ ٧/٥/١٣٨٢ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (که در این آئین نامه "صندوق" نامیده می‌شود)، آئین نامه اجرایی ذیل درجلسه هیئت امناء صندوق به تصویب رسید.سازمان: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوريتاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۰۷