متن
به منظور وحدت رويه و ايجاد هم‌افزايي و همگرايي در فرآيند ارزيابي کالاها/خدمات اظهار شده از سوي شرکتهاي متقاضي و کمک به تصميم‌گيري بهتر کارگزاران ارزيابي شرکتهاي دانش بنيان و به روز رساني «فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنيان»، معيارهاي کالاها/ خدمات دانش‌بنيان به تصويب مي‌رسد.سازمان: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوريتاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱