متن

معرفی طرح‌های صنایع نوین

معرفی طرح‌های صنایع نوین

مرکز و طرح‌های صنایع نوین در برنامه سوم توسعه و در پی ایجاد وزارت صنایع و معادن طبق قانون تمرکز امور صنعت و معدن، با هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع نوین در کشور، در ستاد  وزارت صنایع و معادن ایجاد گردید.
در ابتدای سال ۱۳۸۷ با توجه به توان اقتصادی و صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به منظور تجاری سازی و صنعتی نمودن طرح‌های مبتنی بر فناوری برتر، مدیریت طرح‌های صنایع نوین به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول گردید.
سپس در سال ۱۳۹۳: همزمان با تشکیل معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، مدیریت طرح‌های صنایع نوین به این معاونت واگذار گردید. این معاونت ضمن ایجاد انسجام و تمرکز در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای تابعه، با اهداف زیر ایجاد شده است:
۱. توسعه تحقیقات کاربردی معطوف به حل مسائل بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و تجاری به منظور افزایش کیفیت، کاهش قیمت، توسعه بازار و کاهش وابستگی‌ها،
۲. زمینه‌سازی برای خلق فناوری نو و بکارگیری آنها در صنایع نوین نظیر نانو فناوری، زیست‌ فناوری، زیست‌ مواد، الکترونیک و مخابرات، فناوری اطلاعات، لیزر و اپتیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و…
۳. کمک به تأسیس و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان؛ طراحی و اجرای مکانیزم‌های تشویقی و حمایتی برای تجاری‌سازی دست‌آوردهای تحقیقاتی و پژوهشی مراکز پژوهشی و فناوری کشور ایجاد شده است.
این معاونت در سه زیرشاخه توسعه فناوری و صنایع پیشرفته، توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش فعالیت می‌کند.

اهداف طرح‌های صنایع نوین

 •  توجه ویژه به تکوین دانش فنی وتجاری سازی و صنعتی نمودن طرحهای مبتنی بر فن آوریهای برتر
 •  بسترسازی مناسب جهت ایجاد، رشد و پویایی بنگاه‌های اقتصادی در صنایع نوین
 •  ایجاد تعاملات مستمر و پویا مابین ساختار صنعتی کشور با ساختار علمی، تحقیقاتی و فناوری
 •  بسترسازی جهت ورود و دسترسی به بازارهای تکنولوژی  و صنایع نوین در جهان
 •  ایجاد زیر ساخت جهت استقرار صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر در ۶ استان

الزامات توسعه صنایع نوین

 •  ایجاد زیرساختهای مناسب جهت تکوین و توسعه دانش فنی در راستای فناوری‌های نوین
 •   سرمایه گذاری مناسب در واحد‌های صنعتی مرتبط
 •   گسترش شرکتهای دانش بنیان
 •   گسترش و اصلاح نحوه همکاری مراکز تحقیقاتی با سازمانهای توسعه ای
 •   تعامل نزدیکتر مراکز پژوهشی  با  صنعت
 •  حمایتهای هدفمند از سوی سیاستگذاران
تصویر یک - کارگروه‌های تخصصی
فرایند ایده تا محصول