متن

اطلاعیه واگذاری زمین جهت استقرار صنایع نوین


اطلاعیه واگذاری زمین جهت استقرار صنایع نوین

طرح "ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوری های برتر در جوار قطب های علمی – صنعتی کشور" در راستای انجام وظایف محوله و حمایت از شرکت های فعال در حوزه صنایع نوین، به زودی بخش ثبت درخواست و شرايط واگذاری زمین جهت استقرار صنایع نوین در منطقه ویژه اقتصادی شیراز را راه اندازی خواهد نمود.