متن

کمک به توسعه صنایع نوین

اين طرح به منظور ايجاد بستر مناسب جهت شکل گيري و توسعه بخش خصوصي، کارآفريني در صنايع نوين به اجرا گذشته شده است. مشخصه اصلي صنايع نوين ارزش افزوده بالا، متکي بودن به نيروي انساني متخصص و تحصيلکرده و تحت تاثير قراردادن ساير بخش هاي توليدي از طريق افزايش بهره وري مي باشد. تمرکز اصلي اين طرح بر صنايع الکترونيک، مواد جديد، بيوتکنولوژي و هوافضا، نرم افزار و تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات، نانوتکنولوژي و ليزر و اپتيک مي باشد. بديهي است بکارگيري افراد و پرداخت حق الزحمه در راستاي اجراي طرح است
توسعه صنايع نوين علاوه بر ايجاد ارزش افزوده بالا موجبات توسعه فناوري و ارتقاي بهره وري ساير بخش هاي توليدي در کشور را نيز فراهم مي آورد و لذا با تکيه بر آن مي توان به توسعه صنعتي و اقتصادي لازم دست يافت.
وجود نيروي انساني تحصيل کرده و متخصص ايراني در داخل و خارج از کشور، وجود بازارهاي رو به رشد داخلي و منطقه اي ، پتانسيل توليدي کشور و فعاليت هاي نوآورانه و خلاقانه از نقاط قوت و فرصتهاي موجود در حوزه صنايع نوين در کشور مي باشد.
هدف اين پروژه ، ايجاد بستر  مناسب جهت توسعه صنايع نوين در کشور از طريق کمک به ايجاد و راه اندازي شرکتهاي بزرگ و خوشه هاي صنعتي ، مراکز ملي تحقيق و توسعه، موسسات تحقيق و تکنولوژي توسط بخش خصو صي و کارآفرينان است
اين پروژه (در چارچوب کمک هاي فني و اعتباري به  طور  عام و سرمايه گذاري خطر پذير موضوع بند الف تبصره ۴ به طور خاص) در صدد تأمين منابع مالي لازم جهت شکل گيري اين شرکت ها و  مراکز تأمين نقدينگي جهت توسعه شرکت هاي موجود و تازه تأسيس از طريق اعطاي تسهيلات حمايتي ، اعطاي وام هاي کم بهره و با اقساط بلند مدت است.

۱- در سال ۱۳۷۷، ايجاد طرح كمك به طراحي و ساخت تراشه به عنوان طرح تملك دارايي،
به منظور شكل گيري بنگاه¬هاي تكنولوژي محور در صنعت ميكروالكترونيك
۲-در سال ۱۳۸۰،  ايجاد طرح كمك به توسعه صنايع نوين،
به منظور حمايت از كليه صنايع نوين علاوه بر صنعت ميكروالكترونيك ، به منظور ايجاد كمك به شكل گيري خط اعتباري فروش محصولات توليدي صنايع نوين كشور و تأمين سرمايه بنگاهها
۳- سال ۱۳۹۳: انتقال مديريت طرح هاي صنايع نوين از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به وزارت صمت
همزمان با تشكيل معاونت آموزش، پژوهش و فناوري در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مديريت طرح هاي صنايع نوين به اين معاونت واگذار گرديد.

 هدف اين طرح، ايجاد بستر مناسب جهت توسعه صنايع نوين در کشور از طريق کمک به ايجاد و راه اندازي شرکتهاي بزرگ، خوشه هاي صنعتي، مراکز تحقيق،توسعه و دستيابي به تكنولوژي هاي جديد توسط بخش خصو صي و کارآفرينان است .
 اين پروژه (در چارچوب کمک هاي فني و اعتباري به  طور عام و سرمايه گذاري خطر پذير) در صدد تأمين منابع مالي لازم جهت شکل گيري اين شرکت ها و  مراکز تأمين نقدينگي جهت توسعه شرکت هاي موجود و تازه تأسيس از طريق اعطاي تسهيلات حمايتي، اعطاي وام هاي کم بهره و با اقساط بلندمدت است.

 متقاضي بايد شركت، يا فرد حقوقي باشد،

 نمونه صنعتی محصول آماده تولید انبوه باشد .
 قابلیت نفوذ به صنعت را داشته باشد ؛
 در عین نوین بودن مشکلات موجود را حل کند ؛
 اعلام نیاز از صنعت داشته باشد ؛
 بازار مشخص و مشتری بالفعل داشته باشد ؛
 نمونه مشابه در سطح کشور نباشد ؛
 مدت زمان اجرای آن کوتاه باشد .
 شرکتی با شخصیت حقوقی ثبت شده باشد .
 تیم اجرایی، تخصص و توانمندیهای لازم برای اجرای پروژه را داشته باشند،
 امکان تحقق اهداف پروژه با توجه به زیر ساخت¬های کشور وجود داشته باشد،
 در گسترش دانش و صنایع مبتنی بر فناوری¬های برتر نقش موثری داشته باشد،
 نتایج عملیاتی پروژه دارای ارزش افزوده بالا و در راستای رفع نیازهای صنعت مرتبط باشد،
 در راستای اولویت¬های صنایع نوین باشد،
 مجری و تیم مربوطه باید تجربه، مهارت و مدیریت لازم را برای اجرای طرح را داشته باشد،
 پس از بررسی و پذیرش اولیه طرح، به منظور بررسی¬های نهایی، ارائه گزارش توجیهی فني ، اقتصادي و بازار و گزارش مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار الزامی است.
 براي دريافت وام ارائه وثيقه ملكي جهت ضمانت وام الزامي است.