متن

ایجاد مناطق ویژه ی استقرارصنایع نوین

بر اساس پیش بینی‌های این طرح مقرر است شش منطقه ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر در استانهای فارس، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، همدان و تهران ایجاد گردد. مطالعات ایجاد مناطق مزبور در قالب پروژه اول این طرح انجام می‌گردد. شروع پروژه دوم که ایجاد مناطق مزبور می‌باشد منوط به انجام پروژه اول می‌باشد.
مقرر است در این پروژه مطالعات ایجاد و مدیریت شش منطقه ویژه برای استانهای تهران، فارس، همدان، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی صورت گیرد. این مطالعات حداقل شامل مطالعات امکان سنجی، مکان یابی، توجیه فنی – اقتصادی و همچنین برنامه استراتژیک ایجاد و توسعه مناطق مزبور خواهد بود.

۱- در سال ۱۳۸۴، ایجاد طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر در جوار قطبهای علمی – صنعتی کشور
به منظور  ایجاد زیربناهای لازم برای شکل گیری بنگاههای تولیدی رقابت پذیر و صادرات گرا در حوزه صنایع نوین این
۲- سال ۱۳۸۷: انتقال مدیریت طرح‌های صنایع نوین به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
به منظور تجاری سازی و صنعتی نمودن طرح‌های مبتنی بر فناوری برتر و همچنین پرهیز از موازی کاری
۳- سال ۱۳۹۳: انتقال مدیریت طرح‌های صنایع نوین از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به وزارت صمت
همزمان با تشکیل معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت طرح‌های صنایع نوین به این معاونت واگذار گردید.

این طرح با هدف ایجاد مناطق ویژه در قالب ۲ پروژه در ۶ استان در حال اجراست که ۲ پروژه شامل موارد زیر است:

 •  معرفی پروژه اول:

این مطالعات حداقل شامل مطالعات امکان سنجی، مکان یابی، توجیه فنی – اقتصادی و همچنین برنامه استراتژیک ایجاد و توسعه مناطق مزبور خواهد بود.

 •  معرفی پروژه دوم:
  •  خرید و آماده سازی زمین در این مناطق
  •  ایجاد و توسعه شبکه حمل ونقل در این مناطق
  •  ایجاد و توسعه شبکه انرژی در این مناطق
  •  ایجاد و توسعه محوطه سازی و فضای سبز در این مناطق
  •  ایجاد و توسعه شبکه آب و فاضلاب در این مناطق
  •  ایجاد و توسعه زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مناطق
  •  ایجاد و توسعه فضاهای نمایشگاهی و همایشی در این مناطق
  •  ایجاد و توسعه خدمات عمومی (آتش نشانی، گمرک و…) در این مناطق
  •  ایجاد و توسعه آزمایشگاههای تخصصی
  •  توسعه انکوباتورها در این مناطق

ایجاد و توسعه مراکز ارائه خدمات تکنولوژی در این مناطق

بر مبنای پروژه‌های زیرساختی ایجاد شده از محل این طرح با منطقه ویژه اقتصادی شیراز توافقنامه ای مبادله شده است که به صنعتگران فعال در زمینه Hi-Tech بابت واگذاری اراضی تخفیفات ویژه ای داده می‌شود.
بر اساس توافقنامه مذکور، به صنعتگران معرفی شده از سوی طرح‌های صنایع نوین به دو صورت تخفیف داده میشود که در حال حاضراستقرار شرکتهای فعال در حوزه صنایع نوین در منطقه ویژه اقتصادی شیراز با شرایط زیر امکان پذیر می‌باشد،

 • در صورتی که صنعتگران یک هکتار زمین خریداری نمایند، ۲۰% تخفیف داده میشود.
 • در صورتی که صنعتگران متقاضی بیش از یک هکتار باشند، به مازاد برآن ۳۰% تخفیف داده میشود.