متن

طرح مطالعات كاربردي صنعتی و معدنی

اين طرح با هدف حمايت از تحقيقات و مطالعات در زمينه صنايع و معادن و در قالب برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مبتني بر دانايي محوري ايجاد شده است. در واقع روند حمايت دولت از پروژه هاي تحقيقثاتي و مطالعاتي بخش صنعت و معدن مي باشد.

۱- سال ۱۳۶۳ :  ايجاد طرح دو در هزا
به منظور انجام تحقیقات صنعتی بمنظور بهبود کیفیت کالای تولیدی صنعتی و معدنی و خودكفايي
۲- سال ۱۳۷۵: ايجاد طرح تحقیقات صنعتی، آموزش و اطلاع رسانی (تاوا)
به منظور انجام تحقیقات صنعتی بمنظور بهبود کیفیت کالای تولیدی صنعتی و معدنی و خودكفايي
۳- سال ۱۳۸۳: ايجاد طرح مطالعات كاربردي صنعتي و معدني و طرح تحقيقات اساسي بخش صنعت و معدن (مكتا)
به منظور  ادامه روند حمایت از تحقیقات و مطالعات صنعتی و معدنی  (برنامه محوري)       
۴- سال ۱۳۹۳: ايجاد معاونت آموزش، پژوهش و فناوري و انتقال مديريت اين طرح¬ها از معاونت برنامه ريزي به اين معاونت به منظور يكپارچه سازي و تجميع تمام متوليان صنايع هايتك وزارت صنعت، معدن و تجارت

 کمک به ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني دانش بنيان از طريق تجاري سازي نتايج يافته هاي پژوهشي
 رفع موانع ومشکلات موجود واحدهاي صنعتي و معدني از طريق
 بکارگيري توان علمي و فني مراکز پژوهشي کشور
 يکپارچه سازي مديريت اطلاعات پژوهش در حوزه صنعت و معدن
 هدايت ايده هاي مبتکرانه و مخترعانه داراي قابليت تبديل به محصول صنعتي در آينده
 گسترش فرهنگ پژوهش در حوزه صنعت و معدن با تأکيد بر ايجاد و تقويت مراکز تحقيق و توسعه

 هم افزايي توانمنديهاي علمي، اجرايي، صنعتي و مديريتي مراکز پژوهشي و بخش صنعت و معدن
 ايجاد ارتباط مستمر، نهادينه، مأموريت گرا، هدفمند و قابل سنجش بين مراکز پژوهشي و بخش صنعت
 مهيا سازي بستر تجاري سازي يافته هاي پژوهشي از طريق ايجاد و تکميل زنجيره ايده تا محصول
 افزايش احتمال موفقيت پروژه هاي تحقيقاتي از طريق استفاده حداکثري از توان علمي و پژوهشي کشور

 ايجاد بسترهاي لازم به منظور ارتباط واحدهاي تحقيق و توسعه با يکديگر، دانشگاهها و مراکز خارج از کشور و شبکه سازي هاي منطقه اي، ملي و بين الملليه

 

 برنامه تحقيقات صنعت محور
 پروژه هاي مشترک با حمايت مالي وزارت صنايع و معادن و بنگاه هاي صنعتي و معدني متقاضي
 برنامه ايجاد مراکز مشاوره فني و تخصصي براي واحدهاي صنعتي و معدني (کلينيک صنعت و معدن)
ايجاد مراکز ويژه شناسايي و برطرف سازي مشکلات فني واحدهاي صنعتي و معدني توسط متخصصان و صاحبنظران دانشگاهي و صنعتي
 برنامه حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي
هدايت تحقيقات دانشجويان تحصيلات تکميلي در راستاي نيازهاي بنگاه هاي صنعتي و معدني با تأکيد بر استقرار دانشجو در محل بنگاه صنعتي يا معدني
 برنامه حمايت از مراکز تحقيق و توسعه واحدهاي صنعتي و معدني
مشارکت در تأمين هزينه پروژه هاي تعريف شده توسط واحدهاي تحقيق و توسعه مستقر در بنگاه هاي صنعتي ومعدني به منظور ترغيب وتشويق واحدهاي مذکور در راستاي انجام پژوهشهاي کاربردي و توسعه اي
 برنامه تجاري سازي و کاربردي نمودن يافته هاي پژوهشي
     مهياسازي امکان معرفي محصولات صنعتي حاصل از يافته هاي پژوهشي شرکتهاي مستقر در مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري به بازار      
 برنامه ايجاد کنسرسيوم هاي تحقيقاتي به منظور دستيابي به فناوريهاي پيشرفته
استفاده حداکثري از توان علمي، اجرايي، صنعتي و مديريتي بخش پژوهش و بخش صنعت و معدن براي دستيابي به فناوريهاي خاص
 مشاركت در برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي كشور در بخش صنعت و معدن
ترویج و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیک به بخش صنعت و معدن
 حمايت از نوآوري هاي صنعتي مخترعين و مبتکرين
کمک به تبديل ايده هاي نو مخترعين و مبتکرين به محصولات قابل ارزيابي از نظر فني و اقتصادي جهت ورود به مراحل بعدي تجاري سازي
 ايجاد کتابخانه مجازي
يکسان سازي نتايج حاصل از پژوهشها و مطالعات انجام شده در حوزه صنعت و معدن و فراهم آوردن امکان دسترسي سريع و آسان محققان و صاحبنظران کشور به نتايج مذکور