متن

طرح گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در وزارت صمت

اين طرح در سال ۱۳۸۱ در وزارت بازرگاني،  با ۹ پروژه به شرح زير ايجاد شد.
۱- شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور
۲- استاندارد سازي كدينگ كالا، خدمات و فعاليت¬ها
۳- آموزش همگاني و ترويج استفاده از خدمات شبكه جامع و خدمات ميزباني تجارت الكترونيكي (طرح كلمبو)
۴- گسترش و تكميل نقطه تجاري ايران
۵- راه¬اندازي پايگاه اطلاع¬رساني ساير دستگاه¬هاي مرتبط با تجارت الكترونيك
۶- ايجاد مركز پيشگام تجارت الكترونيك
۷- ايجاد مركز صدور گواهي الكترونيك
۸- مطالعه امكان¬سنجي تجارت الكترونيك
۹- خودكارسازي فعاليت¬هاي وزرات بازرگاني
هم اكنون چهار پروژه آن فعال مي باشد. در سال ۱۳۹۳ مديريت آن به معاونت آموزش، پژوهش و فناوري واگذار گرديد.

 توسعه شبكه جامع اطلاع¬رساني بازرگاني كشور
 آموزش همگاني و ترويج استفاده از خدمات شبكه و خدمات ميزباني تجارت الكترونيكي (طرح كلمبو)
o حمايت از انجمن¬ها و مجامع علمي فعال در زمينه تجارت الكترونيك
o تدوين برنامه پياده¬سازي تداركات الكترونيكي در وزارت صمت
o حمايت از دبيرخانه كميته آسيايي تسهيل تجارت و كسب و كار الكترونيكي
o برگزاري همايش ملي و بين¬المللي تجارت و اقتصاد الكترونيكي
o برگزاري همايش ملي تجارت الكترونيكي
o برگزاري جشنواره صنعت و صادرات فناوري اطلاعات
o شركت در نمايشگاه الكامپ
o برگزاري نمايشگاه سيستم هاي تخصصي وزارت صمت
o حمايت از انجمن ها و مجامع علمي فعال در زمينه تجارت الكترونيكي
o برگزاري همايش فناوري اطلاعات دولت
o برگزاري سمينارهاي علمي، آموزشي و ترويجي
o تدوين استراتژي جذب سرمايه گذار در حوزه صنعت فناوري اطلاعات
o بسترسازي جهت تأسيس انجمن¬هاي تخصصي صنعت فناوري اطلاعات استاني و خانه صنعت فناوري اطلاعات ايران
o برگزاري نمايشگاه¬هاي مجازي بين¬المللي
o برگزاري همايش بين¬المللي و نمايشگاه صنعت و صادرات فناوري اطلاعات و همايش رايانش ابري
o برگزاري جشنواره انتخاب پرتال برتر واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري واحدهاي پيشرو در به كارگيري فناوري اطلاعات
o برگزاري همايش تجارت و اقتصاد الكترونيك
o ارتقاء سيستم آموزش الكترونيكي
o ارائه خدمات نگهداري نرم¬افزار مديريت يادگيري الكترونيكي وستا
o تدوين استرات‍ژي جذب سرمايه¬گذاري در حوزه صنعت فناوري اطلاعات
o ايجاد و راه¬اندازي بستر يكپارچه¬ آموزش¬هاي نوين (بيان)
o ايجاد و ¬راه¬اندازي پيشخوان مجازي صنعت، معدن و تجارت
o ايجاد و تدوين ضوابط، دستورالعمل¬ها و مكانيزم¬هاي توسعه صنعت فناوري اطلاعات به منظور تمركز آنها در وزارت صمت
o ايجاد نهاد تحقيق و توسعه در زمينه تخصصي صنعت نرم¬افزار در معاونت آموزش، پژوهش و فناوري
 ايجاد مركز پيشگام تجارت الكترونيكي
 توسعه خودكارسازي فعاليت¬هاي وزارت بازرگاني
o تدرين استراتژي جذب سرمايه¬گذار در حوزه صنعت فناوري اطلاعات
o تدوين آيين نامه اجراي قانون حمايت از توليد داخل در حوزه توليد نرم¬افزار
o ايجاد پرتال تخصصي خدمت¬رساني حوزه صنعت و صادرات فناوري اطلاعات
o راه¬اندازي زير پرتال معاونت آموزش، پژوهش و فناوري
o طراحي سامانه و پايگاه اطلاعاتي قوانين، مصوبات و بخشنامه¬هاي با رويكرد تسهيل تجاري
o تدوين و راه¬اندازي بانك اطلاعاتي جامع صنعت، معدن و تجارت ايران
o تشكيل مركز بين¬المللي آفتاب (آموزش فناوري اطلاعات- نرم¬افزاري به منظور توانمندسازي و افزايش بهره¬وري بنگاه¬هاي صنعتي، معدني و تجاري)
o تدوين شاخص¬ها و دستورالعمل¬هاي پايش آمادگي الكترونيكي و چالش¬هاي پياده¬سازي آن در واحدهاي صنعتي
o تشكيل آزمايشگاه نرم افزار
o ايجاد زير پرتال بانك اطلاعاتي از استانداردهاي ملي و بين المللي صنعت فناوري اطلاعات به منظور تدورين استانداردهاي مورد نياز اين صنعت
o ايجاد بستر لازم جهت مديريت زنجيره تأمين در يك زير بخش صنعت به عنوان پايلوت
o تدوين ضوابط و دستورالعمل¬هاي نظام مهندسي در حوزه صنعت فناوري اطلاعات
o پياده¬سازي هوش تجاري براي ۲ زيربخشي صنعتي به عنوان پايلوت
o تدوين نظام كدينگ محصولات و خدمات فناوري اطلاعات با هدف اختصاص كد تعرفه¬اي به توليدات نرم¬افزاري و زيرشاخه¬هاي آن
o بسترسازي جهت تأسيس "انجمن تخصصي صنعت فناوري اطلاعات استاني" و "خانه صنعت فناوري اطلاعات ايران"
o بسترسازي جهت ايجاد شبكه بين¬المللي صنعت صادرات فناوري اطلاعات جهت انتقال دانش و فناوري مورد نياز صنعت فناوري اطلاعات با همكاري IOR-ARC و APCTT
o بسترسازي جهت ايجاد شركت¬هاي مديريت صادرات محصولات صنعت فناوري اطلاعات
o ايجاد و راه¬اندازي پيشخوان مجازي صنعت، معدن و تجارت
o تدوين آيين¬نامه صدور گواهي كيفيت محصولات و خدمات فناوري اطلاعات به منظور تمركز آنها در وزارت صمت و تقويت نهادهاي تأمين مالي جهت پشتيباني از سرمايه¬گذاري در صنعت فناوري اطلاعات
o ايجاد سامانه پشتيباني از كارآفرينان در جهت تجاري¬سازي ايده¬ها و منطبق سازي نياز صنعت با ايده¬هاي نوآورانه در حوزه فناوري اطلاعات
o تدوين ضوابط رتبه¬بندي صنعتي شركت¬هاي نرم¬افزاري و لحاظ اين ضوابط در نسخه جديد دستورالعمل صدور پروانه بهره-برداري توليد نرم افزار
o راه¬اندازي فن¬بازار مجازي وزارت صمت
o ايجاد نهاد تحقيق و توسعه در زمينه تخصصي صنعت نرم¬افزار در معاونت آموزش، پژوهش و فناوري
o امكان¬سنجي و حمايت از ايجاد شركت¬ها و برجهاي تخصصي صنعت فناوري اطلاعات در مناطق آزاد تجاري
o CRM توانمندسازي و حمايت از ۱۰ حوزه براي راه¬ادازي بستر
o تدوين شاخص¬هاي بومي سنجش بلوغ الكترونيكي سازمان¬ها
o توسعه شبكه بزرگ ارتباطي بخش صنعت، معدن و تجارت كشور (شباب)
o يكپارچه¬سازي كليه استعلامات الكترونيكي بين دستگاهي واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت
o  تشكيل مركز بين¬المللي آفتاب (آموزش فناوري اطلاعات نرم¬افزاري به منظور توانمندسازي و افزايش بهره¬وري بنگاهاي تخصصي معدني و تجاري
o استخراج دسته¬بندي و تشكيل بانك اطلاعات از استاندارهاي ملي و بين¬المللي صنعت فناوري اطلاعات به منظور تدوين استانداردهاي مورد نياز صنعت
o استخراج دسته¬بندي و تشكيل بانك اطلاعاتي از استانداردهاي ملي و بين¬المللي صنعت فناوري اطلاعات به منظور تدوين استانداردهاي مورد نياز صنعت
o تشكيل نظام مهندسي در حوزه فناوري اطلاعات
o بسترسازي جهت ايجاد شبكه بين¬المللي صنعت و صادرات فناوري اطلاعات جهت انتقال دانش و فناوري مورد نياز صنعت فناوري اطلاعات
o بسترسازي جهت ايجاد شركتهاي مديريت صادرات محصولات صنعت فناوري اطلاعات
o انجام تحقيقات كاربردي در حوزه¬هاي دولت الكترونيكي تجارت الكترونيك و هوش تجاري جهت طراحي اجرا و پياده سازي ¬نرم¬افزاري در بخش صنعت، معدن و تجارت