متن
سيليکاژل پليمري آمورف از SiO2 مي‌باشد. سيليکاژل به دو صورت هندسي، نامنظم و منظم (رشته‌اي و به ويژه کروي توليد مي‌گردد و در ستون‌هاي جذبي در پالايش نفت و گاز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در ستون‌هاي جذبي در پالايش نفت و گاز به منظور کاهش افت فشار و افزايش سطح تماس سيليکاژل با گاز و به حداقل رساندن گرد و غبار ناشي از سايش دانه‌هاي سيليکاژل بايد الزاما از نوع کروي استفاده نمود. سيليکاژل بدون شناساگر رنگي و انديکاتور (معرف) به صورت کريستالهاي شفاف، يک ماده جذب کننده بي بو بي مزه و غير سمي مي‌باشد.تصوير: نوع پروژه: تجاري شدهنمايش در صفحه اول: خير