متن
ويروس(FMD‏) Food and mouth disease از جمله مهمترين بيماريهاي حاد و شديدا واگيردار دام و نشخوار کنند گان اهلي مي باشد که باعث خسارات اقتصادي قابل توجهي ميگردد. در گاوان بالغ احتمال کشندگي آن کم است اما در اثر ايجاد ميوکارديت در کم سن و سال ترها کشندگي بالايي دارد واکسن تب برفکي واکسني است که در اثر تلقيح تيپهاي مختلف ويروس در سيستم کشت سلول يوکاريوتيک BHK و غير فعال نمودن اين ويروس با اتيلن ايمين حاصل مي گردد. بسته به وضيت بيماري و ويروسهاي در حال جريان در منطقه تيپهاي هدف تعيين مي گردند. بهمين دليل و بسته به تعداد تيپهاي در گردش واکسنهاي تک ظرفيتي، دو ظرفيتي و سه ظرفيتي تهيه مي شوند. بيماري تب برفکي از نظر خسارت هائي که به صنعت دام مي زند بسيار حائز اهميت است . اين بيماري سبب افت توليد بسيار زيادي مي شود . ميزان واگيري بيماري در جمعيت حساس تا ۱۰۰ درصد مي رسد ولي مرگ و مير در آن کم و مختص دام هاي جوان تر مي باشد. با توليد اين واکسن ميتوان باعث پيشگيري از شيوع بيماري تب برفکي در بين دام هاي کوچک و بزرگ، گسترش توليدات فراورده هاي بيوتکنولوژي در کشور، افزايش فراورده هاي دامي سالم و ايجاد اشتغال گرديد.تصوير: نوع پروژه: تجاري شدهنمايش در صفحه اول: خير