متن

عنوان: "تهيه دانش فني سنتز و فرمولاسيون توليد نيمه صنعتي داروي ضد سرطان ايماتينيب مزيلات با ظرفيت ۱ كيلوگرم"
مجري: آقاي دكتر عبدالحسين روح الاميني
دانشگاه: علوم پزشكي تهران
هدف از اجراي پروژه مذكور توليد ماده موثره داروي ايماتينيب مزيلات مي باشد. ايماتينيب مزيلات مهار كننده پروتئين تيروزين كيناز مي¬باشد و به ‌عنوان درمان اوليه بعضي از گونه‌‌‌‌‌‌‌هاي سرطان خون CML در بيماراني که سرطانشان تازه تشخيص داده شده است، استفاده مي‌شود. اين دارو جلوي فعاليت آنزيمي با نام «تيروزين کيناز» را که موجب مي‌‌‌‌‌‌‌شود سلول‌‌‌‌‌‌‌هاي بنيادي، بيش از نياز بدن به گلبول‌‌‌‌‌‌‌هاي سفيد (گرانولوسيت‌‌‌‌‌‌‌ها يا بلاست‌‌‌‌‌‌‌ها) تبديل شوند، مي گيرد. ايماتينيب مزيلات از جمله داروهاي سنتزي به صورت اشكال دارويي قرص و كپسول ۱۰۰ ميلي گرم در درمان انواع خاصي از سرطانهاي شايع از جملهGastrointestinal Stromal Tumors (GISTs)،Chronic Myelogenous Leukemia ‪(CML)‬  كاربرد دارد.
ماده موثره ايماتينيب مزيلات پودر سفيد تا زرد كمرنگ و بي بو مي باشد. اين ماده موثره از نظر شيميايي پايدار مي باشد و بايد دور از اكسيد كننده هاي قوي قرار گيرد زيرا ميل تركيبي بالايي با اكسيد كننده هاي قوي دارد. در ظروف مقاوم به رطوبت بايد نگهداري گردد و در معرض نور مستقيم قرار نگيرد، همچنين در دماي زير ۳۰ درجه سانتي¬گراد قرار گيرد. اين ماده موثره در تهيه قرص و كپسول ايماتينيب مزيلات كاربرد دارد.

تصوير: نوع پروژه: تدوين دانش فنينمايش در صفحه اول: بله