متن
ردیف عنوان سازمان دریافت تاریخ تصویب
۱ آیین نامه اجرایی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
۲ آيين نامه ارائه تسهيلات و خدمات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
۳ آيين نامه کرسي پژوهشي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
۴ آيين نامه حمايت از ثبت ملي و بين المللي اختراعات صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
۵ آيين نامه تجاري سازي نتايج پژوهشي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۸۴/۳/۱۹
۶ شيوه‌نامه معيارهاي کالاها/ خدمات دانش‌بنيان صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
۷ شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد