متن
ردیف عنوان سازمان دریافت تاریخ تصویبنزولی
۱ شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد
۲ آیین نامه اجرایی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
۳ آيين نامه ارائه تسهيلات و خدمات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
۴ آيين نامه تجاري سازي نتايج پژوهشي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۸۴/۳/۱۹
۵ آيين نامه حمايت از ثبت ملي و بين المللي اختراعات صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
۶ آيين نامه کرسي پژوهشي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
۷ شيوه‌نامه معيارهاي کالاها/ خدمات دانش‌بنيان صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ۱۳۹۳/۰۳/۳۱